Cách chơi RealGame

how.RealGame.vn

Đăng ký vào GameTruong.com

Để đăng ký vào RealGame bạn cần phải có Ename dùng làm tài khoản để chơi RealGame. Toàn bộ trải nghiệm của bạn tại đây sẽ được cập nhật vào tiểu sử YourName.History.vn 

Khi đăng ký vào chơi bạn có quyền chọn một nhân vật duy nhất và sẽ được cấp thẻ chức vụ mentee1234.Engineer.vn (tiền càng nhiều số càng nhỏ) để bắt đầu được gia nhập vào cộng đồng Engineer.vn trải nghiệm màn game của một kỹ sư với vai trò mentee

Chặng 1: Tôi luyện tại Toiluyen.com

Đích của GameSinh.com là được phong chức danh:

Riêng với người gốc Việt thì được phong thêm các chức danh


Chặng 2: Rèn nghề tại RenNghe.com

Để đăng ký vào RealGame bạn cần phải có Ename dùng làm tài khoản để chơi RealGame. Toàn bộ trải nghiệm của bạn tại đây sẽ được cập nhật vào tiểu sử YourName.History.vn 

Khi đăng ký vào chơi bạn có quyền chọn một nhân vật duy nhất và sẽ được cấp thẻ chức vụ mentee1234.Engineer.vn (tiền càng nhiều số càng nhỏ) để bắt đầu được gia nhập vào cộng đồng Engineer.vn trải nghiệm màn game của một kỹ sư với vai trò mentee

Chặng 3: Xuất sơn tại XuatSon.com

Để đăng ký vào RealGame bạn cần phải có Ename dùng làm tài khoản để chơi RealGame. Toàn bộ trải nghiệm của bạn tại đây sẽ được cập nhật vào tiểu sử YourName.History.vn 

Khi đăng ký vào chơi bạn có quyền chọn một nhân vật duy nhất và sẽ được cấp thẻ chức vụ mentee1234.Engineer.vn (tiền càng nhiều số càng nhỏ) để bắt đầu được gia nhập vào cộng đồng Engineer.vn trải nghiệm màn game của một kỹ sư với vai trò mentee

Chặng 4: Luyện Đạo tại LuyenDao.com

Để đăng ký vào RealGame bạn cần phải có Ename dùng làm tài khoản để chơi RealGame. Toàn bộ trải nghiệm của bạn tại đây sẽ được cập nhật vào tiểu sử YourName.History.vn 

Khi đăng ký vào chơi bạn có quyền chọn một nhân vật duy nhất và sẽ được cấp thẻ chức vụ mentee1234.Engineer.vn (tiền càng nhiều số càng nhỏ) để bắt đầu được gia nhập vào cộng đồng Engineer.vn trải nghiệm màn game của một kỹ sư với vai trò mentee